Storgatan 32, Ängelholm

tel: 0431 - 109 80

Cityhälsan i Ängelholm

Vår klinik ligger vid Stortorget i centrala Ängelholm. Hos oss kan du få hjälp med alla typer av besvär, relaterade till öron, näsa och hals. Från tinnitus och yrsel till allergi och nästäppa. Vi erbjuder även olika typer av vaccinationer, t ex inför resan eller influensatider. Kliniken har varit till Ängelholmbornas tjänst i över 20 år och drivs idag av Dr. Inga Malcus.

Mer information

    Snabblänkar

 

 

 

 

Vasomotorisk rinit - icke allergisk snuva

Vasomotorisk rinit (VMR)

Orsaken är en överretbarhet i nässlemhinnan för fysikaliska och kemiska stimuli

som t.ex. rök, trycksvärta, starka dofter, kall luft, formalin från spånplattor, tobaksrök, parfym, disel, kryddad mat, rödvin mm.

Ofta finns det en ärftlig komponent i bilden. VMR ses främst i medelåldern och besvären brukar bli mindre uttalade med åren. Uppkomstmekanismen är okänd men blodflöde och sekretion i näsan styrs av nervimpulser via det autonoma nervsystemet. Personer med sensorisk överkänslighet har en överretbarhet av det autonoma nervsystemet.

Man kan spekulera i om hormonella förändringar, födoämnen, luftföroreningar,migrän eller påverkan av mediciner kan spela en roll som trigger.

Man talar om tre olika typer av VMR

Blockers: nästäppa som dominerande symptom

Runners: Rinnsnuva som dominerande symptom

Sneezers: Klåda i näsan och Nysattacker som dominerande symptom.

För personer med VMR kan förkylningar ofta få ett förlängt förlopp. Det kan då vara svårt att veta om besvären beror på infektion eller kvardröjande ökad slemhinnekänslighet.

Ibland kan man även ha en sensorisk överkänslighet i de nedre luftvägarna med astmaliknande symptom eller rethosta. Undersökningar tyder på att den här gruppen är ungefär lika stor som den som drabbas av allergisk rinit dvs. ca 15 - 20% av befolkningen.

Kolinerg rinit

En undergrupp till vasomotorisk rinit – gruppen med extrem rinnsnuva. Möjligen kan ämnen i födan i vissa fall framkalla en ökad kolinerg reaktion (biogena aminer?).

Droppsnuva hos äldre kan vara en sådan reaktion (reaktion på irritanter och kyla) men även medicinering (se nedan) och tunn atrofisk åldrad näs-slemhinna (se nedan) kan ligga bakom rinnsnuvan och den s.k. gubbsnuvan.

NARES(»non allergic rhinitis with eosinophilia syndrome«)

En undergrupp till vasomotorisk rinit. Denna typ av nästäppa kännetecknas av en påtaglig inflammations-komponent i slemhinnan med eosinofiler – samma typ av vita blodkroppar som vid allergi men någon allergi kan inte påvisas. Överkänslighet för salicylsyra (ASA) och olika konserveringsmedel är vanligt i denna grupp. Dessa patienter utvecklar också näspolyper i stor omfattning. (Överkänslighet för salicylsyra är vanligare i denna undergrupp än gruppen med vasomotorisk rinit.)

Missbruk av avsvällande nässpray (t.exNezeril/Otrivin)

Dagens näsdroppar är synnerligen potenta, men ger tyvärr upphov till en rekyleffekt i form av svullnad och toleransutveckling efter några veckors behandling. Det är lätt att bli fast i ett beroende av avsvällande nässpray/näsdroppar om man jämt känner sig snuvig och täppt i näsan. I början känns det så behagligt och fritt i näsan men efter ett tag (veckor) skadas nässlemhinnan allt mer. Slemhinnan i näsan blir röd och irriterad. Effekten av sprayen blir allt mer kortvarig. Många gånger handlar det om att man måste spraya sig var eller varannan timme för att kunna andas genom näsan. Slemhinneirritationen ger upphov till en allt kraftigare svullnad och nästäppa. Man har hamnat i en ond cirkel.

Om man har fastnat i ett beroende av avsvällande nässpray eller näsdroppar så skall man vända sig till en läkare. I de flesta fall kan det vara svårt att bli av med beroendet på egen hand och många gånger finns det en underliggande problematik som ligger bakom att man en gång började med preparaten..

Hormonell nästäppa (graviditets nästäppa)

Uppträder hos 25 procent av gravida och försvinner komplett inom två veckor efter förlossningen. Tillståndet går inte att koppla till nivåer av könshormon eller allergi. Däremot vanligare hos rökare och vid förekomst av kvalsterallergi.Denna rinit kan debutera när som helst under graviditeten. Begränsad behandlingseffekt med cortisonspray.

Andra hormonförändringar som ger nässymtom är hypotyreoidism och överproduktion av tillväxthormon.

Yrkesrelaterad nästäppa

Yrkesmässig exponering för cementdamm, svetsrök, trädamm, brandrök, lim och härdningsmedel och exponering för retande kemikalier som isocyanater, formaldehyd, ftalsyra, plaster kan framkalla retning i näsan och nästäppa. Rökare är överrepresenterade i denna gruppen.

Läkemedels orsakad rinit

Följande mediciner kan ge nästäppa eller rinnsnuva:

psykofarmaka (alfa-receptorblockerare/klorpromazin),

blodtryckssänkare (alfa-receptorblockerare, kärlvidgare eller betablockerare/metyldopa, hydralazin eller propranolol),

ACE-hämmare (främst sekretion),

salicylater – t.ex. trombyl (täppa och sekretion).

Systemsjukdomar med rinit

Vid Wegeners granulomatos är rinit ofta ett tidigt symtom med långdragen snuva, sinuitliknande besvär, skorpor och blödningar. Analys av c- och p-ANCA (antikroppar mot proteinas 3 respektive myeloperoxidas). Näsbiopsi från makroskopiskt förändrade områden för att säkerställa diagnosen. Vid Wegeners granulomatos kan nässköljning minska besvären.

Sarkoidos kan ge en mycket besvärande nästäppa. Biopsi ger diagnos.

LED (lupus erythematosusdisseminatus) och polykondrit är andra systemiska sjukdom där nässymptom kan vara ett tidigt tecken

Cystisk fibros kan också räknas till denna grupp och då med speciell ökad risk att utveckla näspolyper.

Atrofisk rinit

Ålderbetingad atrofisk rinit (gubbsnuva, slem bakom näsan, paradoxal nästäppa)

Slemhinnorna blir med åldern tunnare med mindre submucös vävnad, färre slemproducerande körtlar, sämre genomblödning av näsmusslorna och sämre förmåga att transportera bort sekretet (försämrad muco-ciliärclearence). Slemhinnorna upplevs torra ibland med med krustabildning och ibland med paradoxal upplevelse av nästäppa (upplever inte luftfödet p.g.a. nedsatt nervfunktion). Vattenångan i utandningsluften kondenserar på näsmusslorna (om cirkulationen här är nedsatt) och vattnet droppar förargligt ut när man böjer sig framåt eller hänger ständigt som en droppe på nästippen (gubb-snuva).

Många kvinnor efter klimakteriet upplever en obehaglig och irriterande känsla av slem bakom näsan som aldrig vill försvinna trots ideliga ”bakåt-dragningar” (gom-slem eller baksnuva). Sannolikt beror detta på en hormonellt betingad sensorisk överkänslighet i kombination med torra slemhinnor och försämrad slemtransport,

Idiopatisk atrofisk rinit (Ozena)

Slemhinnan i näsan förstörs och ersätts med metaplastiskt skivepitel. Mucosa, körtlar och näsmusslornas ben atrofierar. Kronisk infektion av sårliknande secret ger tjocka sårkrustor som blockerar näspassagen och underliggande hud är sårig och lättblödande. Sekretet under krustorna är kraftigt obehagligt, illaluktande. Pga anosmi besväras patienten inte av detta.

Primär idiopatisk atrofisk rinit anses orsakas av en bakterie Klebsiella ozenae - förekommer mer frekvent i Mellanöstern, Kina, Indien och Egypten företrädesvis i socioekonomiskt sämre samhällsgrupper. Sannolikt är även undernäring, vitaminbrist och kronisk infektion typ tbc ofta en bakomliggande faktor.

Sekundär idiopatisk atrofisk rinit är den typ vi ibland kan se i västvärlden. Flera faktorer kan ligga bakom. Strålbehandling, granulomatös sjukdom, vasculit, sarcoidos, lepra, tuberculos, syphilis. Undernäring med brist på A och D-vitamin och järn. Även extensiva kirurgiska ingrepp i näsan med concha-resektion och etmoidectomi anses kunna orsaka en sekundär atrofisk rinit.  

 

Behandling med nässköljning. Läs mera.

Diet vid ASA-överkänslighet. Läs mera.

Migrän diet mot sensorisk överkänslighet. Läs mera

 

 

Copyright ® 2012 Cityhälsan ÖNH